محاسبه سود بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری کوثر

خبرگو: سود تضمینی و مشارکت در منافع بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری کوثر منتهی به سال96، 20/03درصد محاسبه شد.

به‌گزارش خبرگو و به نقل از روابط‌عمومی بیمه‌های زندگی کوثر سود 20/03درصد تعیین‌شده براساس میزان حق‌بیمه دریافتی و بازده سرمایه‌گذاری ایجاد شده محاسبه و به اندوخته بیمه‌نامه‌ها افزوده شد.

جداسازی سرمایه بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری، ورود به حوزه‌های سرمایه‌گذاری سودده و فعالیت مستمر حوزه اقتصادی شرکت موجبات پرداخت سود یادشده را میسر کرد.

برچسب ها

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top