بیمه ایران پوست می‌اندازد

 

خبرگزاری ایسنا متن گفتگویی را از زبان مدیر عامل بیمه ایران منتشر کرده ،وی اذعان داشته بیمه ایران در حال پوست اندازی است و در ساختار جدید از تصلب ۳۰ ساله رها شده است. یکی از نمودهای این پوست‌اندازی تقلیل پست‌های سازمانی آن از ۵۲۳۰ پست به ۳۹۰۱ پست است.

 

به گزارش خبرگو ،خبرگزاری ایسنا متن گفتگویی را از زبان مدیر عامل بیمه ایران منتشر کرده ، پورکیانی درباره ساختار سازمانی جدید بیمه ایران اظهار کرده است: برای تهیه و تدوین تشکیلات تفصیلی شرکت، بررسی‌های میدانی لازم  روی قوانین و مقررات، دستورالعمل، بخشنامهها و اسناد بالادستی منجمله قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، صورت گرفت و با بهرهگیری از دستاوردهای آن، درباره  تفکیک و دستهبندی وظایف و فعالیتها بر اساس هدف و وظایف اصلی و اساسی شرکت تصمیم گرفته شد و بر این مبنا تقسیم و توزیع صلاحیتها و مأموریتها صورت گرفت.

 وی ادامه داد: متعاقب آن با رعایت الگوها، ضوابط و شاخصهای سازماندهی و با ملاحظاتی چون الزام به چابک‌سازی و عدم تمرکز سازمانی، استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات در انجام وظایف و مسئولیتهای سازمانی و انتقال تعدادی از وظایف ستادی و اجرایی از حوزه مرکزی به واحدهای استانی و شهرستانی، واگذاری و برونسپاری فعالیتهای قابل واگذاری علاوه بر واگذاریهای قبلی و ... پستهای سازمانی مورد نیاز پیشبینی و تبیین شد و با توجه به مراتب فوق ۵۲۳۰ پست سازمانی در تشکیلات قبلی به ۳۹۰۱ پست تقلیل یافته است.

مدیرعامل بیمه ایران ادامه داد: به منظور توسعه کمی و کیفی خدمات و کاهش حجم تصدیهای شرکت، برای واگذاری بیشتر خدمات و فعالیتهای قابل واگذاری و برون‌سپاری آن‌ها تاکید شده است که تأثیر مثبت و فزایندهای برای کاهش پستهای سازمانی، چابکسازی، متناسبسازی و منطقی‌سازی حجم و اندازه شرکت و به تبع آن کاهش تدریجی اعتبارات هزینهای و تسهیل و بهبود ارائه خدمات به افراد جامعه از طریق مشارکت بخش غیردولتی را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: ادارات کل استان‌ها در قلمرو مأموریت خود به عنوان نماینده عالی شرکت محسوب می‌شوند و در نگرش جدید، مسئولیت ایجاد زمینه مناسب برای هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و کارآیی و مسئولیت تحقق سیاستها و برنامههای تعیین شده در محدوده فعالیت خود را عهدهدار هستند. بنابراین به منظور بهرهگیری هرچه بیشتر از توان آن‌ها و محقق کردن اهداف و برنامههای تعیین شده در سطح استان و شهرستان‌های تابعه و همچنین در راستای تمرکززدایی و به منظور سادهسازی مراحل انجام کار و فراهم کردن تمهیدات و تسهیلات لازم برای تسریع امور مربوط به عملیات و فعالیتهای شرکت و انتقال وظایف اجرایی در طراحی و تدوین تشکیلات تفصیلی تلاش وافر برای تقویت ادارات کل استان‌ها شده است.

 او همچنین توضیح داد: از سوی دیگر بر کنترل فعالیت ارزیابان خسارت و همچنین نظارت بر عملکرد شعب و نمایندگیها و کارگزاران تحت پوشش و برگزاری دورههای باز آموزی و آموزشی مورد نیاز آنها تاکید شده است. ما انتظار داریم انجام عملیات حسابداری و اعمال نظارت مالی و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی از عملیات مالی شعب و نمایندگیهای استان، پیگیری دعاوی مطروحه و وصول مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعرسانی و انجام فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی، شناسایی استعدادهای منطقه-ای و تلاش برای افزایش منابع درآمدی استان و از سوی دیگر هم پاسخگویی به شکایات واصله صورت گیرد.

وی توضیح داد: از طریق برونسپاری فعالیت‌های قابل واگذاری در حال حاضر تعداد ۹۶۹۴ نمایندگی حقیقی، ۳۳۳ نمایندگی حقوقی، ۸۳۷ نمایندگی فروش بیمه عمر، ۵۱۸ کارگزار حقیقی و ۱۶۴ کارگزار حقوقی در قالب تشکلهای غیر دولتی زیر نظر شرکت سهامی بیمه ایران فعالیت میکنند و از این طریق بیش از ۵۰ هزار نفر در فرصتهای شغلی ایجاد شده در سراسر کشور اشتغال یافتهاند که برای مدیریت و اعمال نظارت بر عملیات نمایندگی‌ها و کارگزاریهای تحتپوشش هر یک از استان‌ها توسط ادارات کل استانی تدابیر لازم اندیشیده شده است.

پورکیانی چنین گفت: با اجرای ساختار جدید سازمانی، امکان استخدام نیروهای کارآمد در فضای رقابتی و از طریق آزمون استخدامی مهیا خواهد شد. درحالی که به خاطر عدم اصلاح ساختار سازمانی شرکت از سال ۱۳۸۶ نتوانسته نیروی رسمی و پیمانی جذب کند و در حال حاضر شرکت به خاطر این کار دچار بحران های منابع انسانی شده و ۶۰ درصد کارکنان قرادادی هستند.

او با بیان اینکه اصلاح ساختار سازمانی و تفویض اختیارات مناسب به استان‌ها بسترهای لازم برای اجرای سیستم بودجه‌ریزی عملیاتی را مهیا می‌کند، گفت: ساختار جدید کمک می‌کند در مواقع بحرانی مدیران استانی با اختیارات کامل وارد عمل شوند و به کنترل و مدیریت بحران کمک کنند که در مورد زلزله کرمانشاه آن را دیدیم.

وی همچنین بیان کرد: در ساختار قدیمی این شرکت پست‌های مدیریتی و سرپرستی در تهران متمرکز بوده و این امر باعث شده بود استان‌ها از نیروی متخصص خالی و باعث تمرکز عمده نیرو در تهران شود. بطوری که در حال حاضر ۶۲ درصد از نیروهای شرکت در تهران مستقر هستند و استان‌ها با کمبود شدید نیروی متخصص روبرو بودند ولی در ساختار جدید باتوجه به ارتقای سازمانی استان‌ها، انگیزه نیروهای استانی برای ماندن در استان خود افزایش پیدا کرده و امکان مهاجرت معکوس نیروهای متمرکز در تهران به استان‌ها پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت بیمه ایران بعد از ۳۰ سال تصلب ساختار سازمانی و تمرکزگرائی وارد مرحله گذار تاریخی و پوست اندازی جدید باتوجه به شرایط نوین صنعت بیمه شده است. ایجاد بستر لازم در ساختار جدید برای توسعه بیمه های عمر در تمامی مناطق کشور به خصوص مناطق محروم باتوجه به تکلیف مقرر در جزء ۲ بند "الف" ماده ۱۱ قانون برنامه ششم توسعه با ایجاد شعبه تخصصی بیمه‌های زندگی و مهیا کردن بستر لازم برای فعالیت نمایندگان بیمه‌های عمر و زندگی در بیش از ۳۰۰۰ شهر، دهستان، مناطق و نواحی شهرداریها فراهم شده است.

منبع:ریسک نیوز

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top