نگاهی به تازه ترین حقوق بیمه گذاران

خبرگو : یک بررسی اجمالی از سوی کنفدراسیون بیمه اروپا نسبت به حقوق اصلی مصرف کنندگان این امکان را فراهم آورده که آنان با تازه ترین حقوق خود آشنا شوند. این حقوق می تواند به صورت یک الگو برای بیمه گران و بیمه گذاران ایرانی حائز اهمیت باشد.

به گزارش خبرگو و به نقل از نشریه تازه های بیمه ایران و جهان در این بررسی اجمالی خطاب به بیمه گذاران آمده است : بیمه گر باید داده ها را برای دلایل مختلفی از جمله محاسبه حق بیمه، ارائه محصولات سفارشی شده بر اساس نیازهای شما و پرداخت خسارتها استفاده نماید.

مقررات جدید حفظ داده های اتحادیه اروپا GDPR )) الزامات جدیدی برای شرکت هایی که داده های شخصی بیمه گذاررا پردازش می کنند، ایجاد می نماید و آنان را با حقوقشان آشنا می سازد -حق مطلع بودن

پیش از پردازش داده های شخصی، بیمه گر باید بیمه گذاررا با چند اطلاعات مختلف مانند این که چه کسی داده های شخصی اورا پردازش می کند و هدف از این پردازش چیست، آگاه سازد.

حق دسترسی:

بیمه گذار حق دانستن اینکه آیا داده های شخصی اوپردازش شده اند یا خیر را دارد و می تواند نسخه هایی از پردازش داده هایش را دریافت نماید. همچنین، اومی تواند از هدف پردازش داده ها مطلع شود.

 -حق تصحیح داده ها:

او می تواند از بیمه گر خود بخواهد تا داده هایش را اگر نادرست هستند، تصحیح کند .

: حق فراموشی

او می تواند از بیمه گر خود بخواهد تا داده هایش را در برخی وضعیت های خاص پاک کند .مانند اینکه بر اساس اهدافی که جمع آوری شده اند، دیگر نیازی به آنها نیست. اما، این حق، قطعی نیست. برای مثال، بیمه گر ممکن است بخواهد داده های بیمه گذار را بر اساس تطبیق با یک حق قانونی حفظ کند

حق حمل داده ها:

در برخی شرایط خاص، به عنوان نمونه، هنگامی که بیمه گر داده ها را بر اساس موافقت بیمه گذاربه عنوان بخشی از قرارداد بیمه محسوب کرده است، اومی تواند از بیمه گر خود بخواهد تا داده ها را به او ارائه دهد یا به شرکت دیگری از طریق فرمت های عمومی و خوانا توسط دستگاه های معمول انتقال دهد.

 -حق اعتراض :

او نسبت به داده های شخصی خود که توسط بیمه گرپردازش می شود، حق اعتراض دارد. اما این حق مطلق نیست. برای مثال، بیمه گر این حق را دارد تا به پردازش داده های بیمه گذار تا زمانی که حق قانونی شرکت بیش از حق اوبرای اعتراض باشد ادامه دهد. اگر داده ها ی درحال پردازش بیمه گذار برای اهداف بازاریابی مستقیم استفاده شود، او حق دارد در هر زمان از پردازش، اعتراض خود را اعلام  کند.

حق پرسش نسبت به دخالت انسان:

اگر بیمه گر تصمیمی بگیرد که بر بیمه گذاراثر بگذارد و این تصمیم کاملا بر اساس پردازش خودکارصورت گرفته باشد (از طریق یک الگوریتم (، اوحق اظهارنظر داشته و می تواند نسبت به آن تصمیم اعتراض کند و درخواست دخالت انسانی را داشته باشد. برای مثال، اگر بیمه گر حق بیمه مندرج در بیمه نامه  را کاملا بر اساس ابزار خودکار محاسبه کرده باشد وبیمه گذارنسبت به نتیجه آن راضی نباشد، می تواند نسبت به دخالت انسانی برای مرور این تصمیم، درخواست نماید.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top