انتصاب مدیران ارشد صنعت بیمه، اصول ها یا گمانه ها

 طی روزهای گذشته موضوع برخی انتصاب ها در صنعت بیمه واکنشهای متفاوتی را در پی داشت. حضور یک زن به سمت مدیرعامل یکی از شرکت های بیمه اتکایی و همچنین آغاز فعالیت مدیرعامل یک شرکت بیمه ای وابسته به بانک این گمانه را مطرح نموده است که فعالیت در بازارهای رقابتی تا چه اندازه از رعایت قواعدی که در قانون حاکمیت شرکتی منعکس شده است پیروی می کند.

خبرگو با تاکید بر این امر که صنعت بیمه کشور نیازمند پیاده سازی اصولی است تا مسیر توسعه صنعت را فراهم نماید، به اصول حاکمیت شرکتی که بر اساس آن شفافیت، انصاف، رعایت حقوق تمام ذینفعان و مسؤلیت پذیری و پاسخگویی در شرکت های بیمه رعایت می گردد به نکاتی اشاره می نماید:

اصول علمی حاکمیت شرکتی حاصل تجارب آزمون شده صنعت بیمه است و الگوهایی را به دست می دهد تا در عرصه های اقتصادی و فعالیت های بنگاه داری، هر شرکت بتواند از طریق اجرای آن بر خود حاکمیت داشته باشد.

روشن است که هر گونه انتخاب در سطوح ارشد مدیریتی مستلزم توجه به اصول حاکمیت شرکتی است. بدیهی است این اصول علاوه بر توجه به فرهنگ و فضای شرکتی، اسناد و سیاستهای حاکمیتی، راهبردها، سیاست ها و کنترل ها و همچنین اخذ تصمیماتی مرتبط با فضاها و چهارچوب ها به ساختارهای شرکتی اشاره می کند که مباحث مرتبط با هیات مدیره، مدیریت ارشد و وظایف آنها در حیطه کسب و کار مورد توجه قرار می گیرد.

بر این اساس استوار، مدیر عامل و هیات مدیره توانمند و بیطرف و تبیین نقش و مسؤلیت های آنها در شرکتهای بیمه، موضوع بسیار مهمی است که نباید از آن غافل ماند.

سوال اینجاست که آیا افرادی که بعنوان سکاندار شرکت های بیمه برگزیده می شوند قادرند علاوه بر حفظ موجودیت شرکت ها و منافع ذینفعان بر رویه های رقابتی سالمی توجه نمایند؟

این موضوع که سهامداران با واگذاری امر تصمیم گیری به مدیران کارآمد منتظر اتخاذ تصمیم های مناسبی هستند، حکایت از آن دارد که سهامداران یا صاحبان غایب شرکت ها به شایستگی مدیران ارشد و صلاحیت لازم آنها برای اتخاذ مسؤلیت ها توجه دارند.

به این ترتیب پذیرش مسؤلیت هایی که از آن یاد شده افرادی را می طلبد که دارای مهارت، دانش و تجربه مناسب باشند، افرادی با تجربه در عرصه های مالی و نظارتی و مبتنی بر ریسک، که دارای درک صحیحی از ساختار عملیاتی موسسه و نیز فهم کلی از انواع رشته ها و محصولات بیمه های بازرگانی باشند.

صنعت بیمه با تجربه 80 ساله خود قطعا دریافته است که توجه به این اصول، ابزار بسیار قدرتمندی برای قضاوت پیرامون شایستگی مدیران ارشد خواهد بود.

اصولی که اساسا می تواند پاسخ قطعی بر گمانه زنی هایی در مورد خانواده سالاری، اخلاق گریزی و برخی سوابق حاشیه ساز باشد.

 

اصلاح شده جمعه, 08 تیر 1397 19:15

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top