شورای عالی بیمه مقصر افزایش تعرفه‌های پزشکی

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی بیمه را عامل اصلی بی‌نظمی ناشی از دریافت سلیقه‌ای تعرفه‌های پزشکی در سال جدید دانست.

 

به گزارش خبرگو ،محمدجواد جمالی نوبندگانی گفت: شورای عالی بیمه را مقصر اصلی افزایش خودسرانه تعرفه های پزشکی  توسط برخی پزشکان قبل از اعلام تعرفه تعیین شده از سوی

وزارت بهداشت

دانست و گفت: بر اساس

قانون

تعرفه‌های پزشکی باید ابتدای هر سال اعلام شود چراکه با آغاز سال هزینه‌های

مراکز درمانی

نیز افزایش پیدا می‌کند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی‌تردید هزینه نیروی

تامین اجتماعی

ابتدای هر سال افزایش یافته و در پی آن هزینه مراکز درمانی که از این نیروها استفاده می کنند نیز افزایش خواهد یافت از سوی دیگر هزینه پشتیبانی و گاه نرخ داروها هم هر سال افزایش پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: متاسفانه شورای عالی بیمه به صورت تعمدی و برای فرار از زیر بار مسئولیت جلسات تصمیم‌گیری برای تعیین تعرفه‌ها را به تعویق می‌اندازد و به این امر توجه نمی‌کند که افزایش سالانه ده درصد

تورم

شامل

نیروی انسانی

و پشتیبانی هم می‌شود، بنابراین این اقدام شورای عالی بیمه هم باعث ضرر و زیان مراکز درمانی شده و هم بی‌نظمی ایجاد می‌کند.

جمالی نوبندگانی یادآورشد: اگر شورای عالی بیمه طبق قانون اواخر هر سال تشکیل جلسه دهد و در آغاز سال جدید تعرفه‌ها را اعلام کند، این بی‌نظمی ایجاد نمی‌شود و در آن صورت اگر برخی مراکز درمانی به صورت سلیقه‌ای تعرفه‌ها را افزایش دهند می‌توان با متخلفان برخورد کرد.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد قانون بد بهتر از بی‌قانونی است تصریح کرد: هم‌اکنون در زمینه افزایش تعرفه‌های پزشکی شاهد نوعی بی‌قانونی هستیم و این مشکلی است که هر سال شورای عالی بیمه ایجاد می‌کند.

این

نماینده مردم در مجلس

دهم، با اشاره به عواقب بی‌نظمی در تعیین تعرفه‌ها خاطرنشان کرد: دریافت سلیقه‌ای تعرفه‌ها نارضایتی در سطح عمومی را به همراه داشته و حتی ممکن است برخی در این وضعیت از بی‌قانونی ایجاد شده، سوءاستفاده مالی کنند.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top