اصلاحات شورای عالی بیمه بر آیین نامه حاکمیت شرکتی

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ آیین‌‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه (آيين‌نامه شماره ۹۳) را اصلاح کرد.

 

به گزارش خبرگو ،شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ آیین‌‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه (آيين‌نامه شماره ۹۳)  را به شرح زير اصلاح و به عنوان "آیین نامه شماره ۹۳/۱" و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود: 

 

۱- بند زیر جایگزین بند ۴ ذیل ماده ۱ شد: 

"۴- اشخاص مرتبط:

الف – سهامدار عمده مؤسسه بیمه و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول وی، 

ب – مدیران کلیدی مؤسسه بیمه موضوع آیین‌نامه شماره ۹۰ و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها."

۲- مواد ۵ و ۶ حذف و مواد زیر به ترتیب جایگزین مواد ۲، ۱۳ و ۱۶ آیین‌نامه گردید:

 "ماده ۲- موسسه بیمه موظف است امور خود را از طریق هیئت مدیره و هیئت عامل اداره نماید. اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه موسسه بیمه تعیین می‌شود و وظایف و حدود اختیارات هیئت عامل توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد."

"ماده ۱۳- هیئت مدیره موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مؤسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، سمت یا سهم عمده در مؤسسه بیمه نداشته باشند. همچنین کارکنان کلیدی مؤسسه بيمه مندرج در آیین‌نامه شماره ۹۰  که طی سه‌ سال ‌اخیر در مؤسسه بیمه سمت داشته‌اند، نمی‌توانند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی مؤسسه بیمه باشند."

"ماده ۱۶- مؤسسه بيمه موظف است قراردادها يا معاملات بيمه‌اي و غيربيمه‌اي با اهمیت خود با اشخاص مرتبط را افشا نمايد و اطلاعات قراردادها و معاملات مذكور و نحوه افشاي آنها را حداكثر ظرف مدت پانزده روز بعد از عقد قرارداد به بيمه مركزي گزارش نمايد. ضوابط تعیین مصادیق قراردادها و معاملات بيمه‌اي و غيربيمه‌اي با اهمیت توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود."

اصلاح شده سه شنبه, 17 بهمن 1396 08:48

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top