آمار غلط یک شرکت فروش آنلاین بیمه و واکنش برخی بیمه گران

خبرگو: بی دقتی در ارایه آمار از سوی " بیمیتو" واکنش برخی از بیمه گران را به همراه داشت.

به گزارش خبرگواستفاده اشتباه از یک مطلب آماری در مورد میزان رضایت مردم از شرکت های بیمه توسط شرکت بیمیتو حساسیت برخی از شرکت های بیمه را برانگیخت.

این آمار که از طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان رضایت مردم از شرکت های بیمه در سال  95 استخراج شده است، مستندات این طرح پژوهشی را به سال 96 نسبت داده و این موضوع که دارای حساسیت بالایی در میان بیمه گران است واکنش هایی را در این زمینه برانگیخته است.

در پیگیری های به عمل آمده مشخص شد پژوهشکده بیمه هیچ طرح پژوهشی جدیدی پیرامون رضایتمندی مردم از شرکت های بیمه پس از سال 95 انجام نداده است و مطلب مطرح شده از سوی این شرکت خرید آنلاین بیمه ای فاقد مأخذ است.

برچسب ها

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top