مجمع بانک ایران زمین برگزار می‌شود

بانك مركزی اجازه برگزاری مجمع بانک ايران زمين به صورت مشروط را صادر كرد