سپرده گذاری 1400 میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای اعطای وام

خبرگو: صندوق توسعه ملی برای کمک به واحدهای تولیدی طی 4 ماهه نخست امسال 1400 میلیارد تومان در اختیار بانک های متقاضی قرار داد. 

به گزارش خبرگو ماده 52 قانون الحاق صندوق توسعه ملی را موظف کرده است 10 درصد منابع ورودی را برای پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی در حوزه های صنعت و معدن، آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی ، در بانک ها سپرده گذاری کند.

بانک های توسعه تعاون، پست بانک، کشاورزی، رفاه کارگران، گردشگری، صادرات و تجارت بانک هایی هستند که صندوق توسعه ملی در آنها سپرده گذاری کرده که در این میان بانک کشاورزی با 6 هزار و 500 میلیارد ریال بیشترین و پست بانک با 500 میلیارد ریال کمترین سهم را دارد. 
براساس این گزارش در چهار ماه نخست امسال در بانک های توسعه تعاون و تجارت هر کدام 2 هزار میلیارد ریال، صادرات یک هزار و 200 میلیارد ریال، گردشگری یک هزار ریال، رفاه کارگران 800 میلیارد ریال و پست بانک 500 میلیارد ریال منابع صندوق بین بانک ها توزیع شده است. 
متقاضیان دریافت تسهیلات ریالی در بخش های اقتصادی صنعت و معدن، گردشگری، آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی می توانند با مراجعه به شعب بانک های عامل نسبت به ارائه درخواست و اخذ تسهیلات ریالی از محل منابع سپرده گذاری شده صندوق در بانک ها در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت به تفکیک مناطق برخوردار و یا کمتر توسعه یافته مطابق قوانین و مقررات و نرخ های سود مشخص شده اقدام کنند. 
نرخ سود تسهیلات صندوق در بخش صنعت و معدن و صنایع تبدیلی و تکمیلی 16 درصد و در بخش کشاورزی و گردشگری 14 درصد برخوردار است. 
برپایه این گزارش نرخ سود تسهیلات در مناطق کمتر توسعه یافته و طرح های دانش بنیان در هریک از بخش های اقتصادی به میزان 4 درصد کمتر از مناطق برخوردار است.
همچنین بانک های سپرده پذیر موظفند 50 درصد از منابع سپرده گذاری شده را در مدت 9 ماه به طرح های اقتصادی در بخش های مشخص شده در قرارداد بین بانک و صندوق تخصیص دهند. در غیر این صورت پس از مهلت تعیین شده مبلغ تخصیص نیافته به منظور مدیریت و استفاده مجدد به صندوق برگشت داده خواهد شد. 
بانک ها موظفند در مدت زمانی که منابع سپرده گذاری شده در بانک به طرحی پرداخت نشده است معادل نرخ 18 درصد به منابع صندوق، سود سپرده گذاری پرداخت کنند.
صندوق توسعه ملی پارسال نیز در مجموع 112 هزار میلیارد ریال در بانک ها برای پرداخت تسهیلات ریالی سپرده گذاری کرد که از این مبلغ 56,455 میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن، 29,015 میلیارد ریال به بخش آب و کشاورزی، 18,820 میلیارد ریال به بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی و 7,710 میلیارد ریال به بخش گردشگری اختصاص داد. 
در سال 96 صندوق توسعه ملی نسبت به سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ریالی به طرح های اقتصادی اقدام کرد. مجموع میزان سپرده گذاری های انجام شده توسط صندوق 112 هزار میلیارد ریال بود. 
همچنین سرجمع سپرده گذاری های انجام شده از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1396 نیز برابر 222 هزار میلیارد ریال است. 

برچسب ها

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top