بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد
خبرگو: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی با حضور عبدالناصر همتي رييس کل بانک مرکزی و با حمايت بانك قرض الحسنه مهر ايران برگزار شد.
به گزارش خبرگو روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری مديرعامل، به همراه توکلی، عضو هيات مديره و جمعی از روسای ادارات كل و كارشناسان بانك قرض الحسنه مهر ايران در بيست و نهمين همايش بانكداری اسلامی با محوريت «چالش‌های حاكميت شركتی و مديريت منابع و مصارف در شبكه بانكی كشور» شركت كردند. استقرار حاکمیت شرکتی در بانکداری دولتی و غير دولتی بانکداری اسلامی و استقرار حاكميت شركتی در شبكه بانكی كشور؛ تأثير حاكميت شركتی بر تحقق اهداف اقتصادی – اجتماعی، چالش های مدیریت منابع و مصارف در بانک ها و راهکارها، نقش مديريت ريسک در تحقق مديريت بهينه منابع و مصارف بانکی، موانع اجرايی پياده سازی مقررات بين المللی در مديريت منابع و مصارف، الزامات بانكداری اسلامی در مديريت منابع و مصارف بانك های كشور، تأثير مديريت بهينه منابع و مصارف بر حمايت از كالای داخلي، ضرورت اصلاح قوانين پولی – بانکی و ساختاری در راستای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک مركزی، نقش نظارتی و سياستی بانك مركزی در مديريت منابع و مصارف بانكی از جمله مهمترين محورهای مطرح شده در اين همايش بود. شایان ذکر است، بانک قرض الحسنه مهر ایران در حاشیه این همايش با برپايی غرفه و توزيع بروشور و اقلام تبليغاتی به معرفی خدمات، طرح ها و سبد محصولات خود پرداخت.
اصلاح شده یکشنبه, 11 شهریور 1397 07:03

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top