بخشنامه مالیاتی برای پرداخت‌های بالای ۵میلیون تومان

سازمان مالیاتی شرایط جدیدی را برای شناسایی پرداختهای بالای ۵ میلیون تومان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تعیین کرد.

 

به گزارش خبرگو ،به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس کل سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل مالیاتی تاکید کرد، در صورتی که هزینه‌های پرداختی نقدی بیش از 5 میلیون تومان از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد، به عنوان هزینه قابل  قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد.

در ادامه این بخشنامه آمده است، این حکم به سایر هزینه‌های انجام شده که از سایر طرق تسویه یا تهاتر می‌گردد قابل تسری نخواهد بود.

گفتنی است، این بخشنامه با توجه به ابهامات  مطرح شده در خصوص اجرای مفاد حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است.

بخشنامه مالیاتی

بر اساس تبصره مذکور، ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮی انجام ﻧﺸـﻮد از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.» با توجه به این که مطابق نظریه دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور چک‎های دریافتی از اشخاص دیگر به عنوان مصادیق "سامانه (سیستم) بانکی" تلقی نمی‎شود، به نظر می‌رسد این موضوع مشکلات جدی را برای مودیان مالیاتی در پی خواهد داشت.

منبع:اقتصاد آنلاین

اصلاح شده یکشنبه, 28 مرداد 1397 03:54

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top