بانک های دولتی به کاهش شعب ملزم شدند

خبرگو: با توسعه بانکداری الکترونیک انجام بسیاری از خدمات بانکی در شعب سنتی توجیه ندارد و براساس مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی مراجعه مشتریان به شعب بانک ها کاهش چشم گیری داشته است.

به گزارش خبرگو تصمیم به کاهش شعب بانکی بر اساس آمارهای ارائه شده از ابتدای سال و همچنین اجرای مطالبه رئیس جمهور برای سامان دهی شعب بانکی اتخاذ شده است. این تصمیم در حالی عملیاتی خواهد شد که طی سال های اخیر شاهد افزایش تعداد شعبه های بانک بوده ایم به نحوی که طی 15 سال اخیر 42 درصد افزایش شعبه داشته ایم. همچنین براساس آخرین سالنامه مرکز آمار ایران به‌ازای هر ٣٤١٣ نفر جمعیت یک بانک در سال ١٣٩٥ وجود داشته است و این رقم در سال 1380 به ازای 3963 نفر جمعیت یک شعبه بانک وجود داشته است.

عضو هیأت مدیره یک بانک اعلام کرد: در صورتی که بانک های دولتی شعب خود را کاهش ندهند بیلان آنها تصویب نمی شود.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top