اساسنامه صندوق کارآفرینی امید ابلاغ شد

اساسنامه صندوق کار آفرینی امید از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

 

به گزارش خبرگو ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۱۲.۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۵۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶.۵.۹ نهاد ریاست جمهوری و به استناد بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، اساسنامه صندوق کارآفرینی امید را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

ماده ۱ – صندوق کارآفرینی امید که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده میشود، مؤسسه اعتباری است که به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی بوده و طبق مفاد این اساسنامه اداره میشود و در مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است تابع قانون پولی و بانکی کشور - مصوب  ۱۳۵۱-، قانون عملیات بانکی بدون ربا

- مصوب ۱۳۶۲- قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی – مصوب ۱۳۸۳ - و قانون تجارت

- مصوب ۱۳۱۱- با اصلاحات بعدی آن، خواهد بود.

ماده ۲- مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

ماده ۳- مرکز اصلی صندوق تهران است و میتواند به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأسیس شعب جدید با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ماده ۴ – سرمایه صندوق مبلغ هجده هزار و نهصد و سی میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون و چهارصد و شصت هزار و دویست و هفتاد و نه (۲۷۹ر۴۶۰ر۵۲۵ر۹۳۰ر۱۸) ریال میباشد.

ماده ۵- منابع مالی صندوق عبارت است از:

الف - کمکهای فنی و اعتباری دولت و وجوه اداره شده و سایر اعتبارات مندرج در قوانین و مقررات مربوط.

ب - حق عضویت و سپرده حسابهای قرضالحسنه پسانداز اشخاص حقیقی و حقوقی نزد صندوق.

پ - سپرده حسابهای قرضالحسنه ویژه.

ت - اقساط دریافتی تسهیلات و وامهای اعطایی.

ث - تسهیلات قرضالحسنه اعطایی شبکه بانکی.

ج -کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی و تسهیلات اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ -کمکهای فنی و اعتباری دستگاههای اجرایی، بانکها، مؤسسات اعتباری و بیمهها.

ح - درآمد ناشی از فعالیتهای صندوق اعم از کارمزد تسهیلات اعطایی، سود حاصل از انواع سپردههای بانکی، عواید حاصل از خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت.

خ - درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول.

د - درآمدهای وقفی و نذورات به عنوان منبع تأمین مالی خرد اسلامی.

ذ - سایر منابع مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره- صندوق به عنوان قائم مقام قانونی صندوق مهر امام رضا (ع) است و منابع مالی، سرمایه، دارایی‌ها، حقوق و مطالبات، تعهدات و اعتبارات شامل تسهیلات اعطایی، مانده آن و برگشتی وام‌های اعطایی متعلق به صندوق مهر امام رضا(ع) حسب مورد جزو منابع مالی و برعهده صندوق خواهد بود.

ماده ۶- موضوع فعالیت و حدود عملیات صندوق به شرح زیر است:

الف - تجهیز منابع مالی جهت فعالیتهای اعتباری، اعطای انواع تسهیلات مالی از جمله تسهیلات قرضالحسنه و ارایه خدمات الکترونیکی و صدور انواع کارتهای اعتباری و نیز کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت مناطق روستایی و محروم کشور.

ب - اعطای تسهیلات قرض الحسنه به منظور حمایت، توانمندسازی و ساماندهی زنجیرههای تولید، خوشههای کسب و کار، پشتیبانان مشاغل خانگی، خویشفرمایی و ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک و نیز حمایت از طرحهای کارآفرینی از جمله اجتماعی و دانش آموزی.

پ - قبول و اعطای عاملیت ارایه خدمات مالی و بانکداری و وجوه اداره شده در راستای اهداف صندوق در چارچوب ضوابط و تعهدات مندرج در تفاهم نامه‌ها و قراردادهای منعقده.

ت -  اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صورت شبکهسازی و نشان تجاری (نمانام) با مشارکت کلیه سازمانها و ذینفعان و کارآفرینان برای ایجاد اشتغال پایدار.

ث- اعطای تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، ازدواج، ساخت، تأمین و تعمیرات مسکن و رفع نیازهای ضروری مانند هزینه‌های تهیه جهیزیه، درمان بیماری و کمک هزینههای تحصیلی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و گروههای اجتماعی کم درآمد.

ج - انجام امور مربوط به جذب منابع پولی و سایر فعالیت‌های پولی موضوع فعالیت صندوق.

چ - افتتاح حسابهای قرضالحسنه ویژه.

ح- افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز اشخاص حقیقی و حقوقی.

خ- قبول و انجام وظایف وکالت، وصایت، نظارت، تولیت، نمایندگی و اداره امور مربوط به اموال مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوط.

د -  قبول و جمع‌آوری کمک‌های بلاعوض نقدی، هدایا و سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ی مردم، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تقویت بنیه‌ی مالی صندوق.

ذ - تحصیل وام و اعتبار از داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر - انعقاد قرارداد و تأمین منابع مالی مربوط جهت ارایه خدمات فنی، مالی و مشاورهای، آموزشی و تحقیقاتی و توانمندسازی و بازاریابی در حوزه وظایف اشتغال و کارآفرینی.

ز - ایجاد نظام تأمین مالی خرد به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه.

ژ- خرید سهام صندوقهای خرد محلی، منطقهای یا محصولی تخصصی یا بانکهای موضوعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

س- تأسیس، بهره برداری و توسعه مراکز حمایتی نظیر مراکز شتاب دهنده با هدف راهبری تخصصی و ایجاد زنجیره حمایتی همافزا در راستای اهداف و مأموریتهای صندوق.

ش - ایجاد شرکت‌ها و موسسات وابسته با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۷- ارکان صندوق عبارت است از:

الف - هیئت امنا.

ب - هیئت مدیره.

پ -  مدیر عامل.

ت -  بازرس قانونی(حسابرس).

ماده ۸- اعضای هیئت امنا عبارتند از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس هیئت امنا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سرپرست نهاد ریاست جمهوری و وزرای کشور، جهاد کشاورزی،  امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور.

تبصره- دبیری هیئت امنا بر عهده مدیر عامل صندوق است و در جلسات بدون حق رأی شرکت می‌کند.

ماده ۹- وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر است:

الف - بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلان صندوق.

ب - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی با توجه به گزارش بازرس قانونی.

پ- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه.

ت - تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره و مدیر عامل در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

ث -  انتخاب بازرس قانونی و تعیین حقالزحمه وی.

ج - بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ - اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و ارائه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف مدیر عامل و یا هیئت مدیره به هیئت امناء پیشنهاد میگردد در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۰- جلسات هیئت امناء حداقل یک بار در سال و با دعوت کتبی دبیر با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای اعضا معتبر است و به وسیله دبیر هیئت امنا ابلاغ میگردد.

تبصره- هیئت امنا می‌تواند از اعضای هیئت مدیره جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد. حضور بازرس در جلسات هیئت امنا بلامانع است.

ماده ۱۱- هیئت مدیره صندوق از پنج عضو (حداقل دو عضو موظف) تشکیل و اعضای آن به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مفاد این اساسنامه و تصویب هیئت امنا و برای مدت چهار سال منصوب میشوند.

تبصره۱- هیئت مدیره موظف است در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب کند.

تبصره۲-پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره و در صورتیکه هیئت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در صندوق ادامه می‌دهد و مسئولیت اداره امور صندوق را برعهده خواهد داشت.

تبصره۳- انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ماده ۱۲- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی.

ت- دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داری و نداشتن سابقه کیفری مؤثر.

ث- عدم سوء پیشینه موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱ - .

ج- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط با اولویت رشته‌های مالی، اقتصادی، حقوقی، مدیریتی و کارآفرینی.

چ- دارا بودن حداقل سه سال سابقه فعالیت مرتبط با موضوع فعالیت بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری برای مدیرعامل و دو عضو موظف هیئت مدیره

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف - اجرای تصمیمات و مصوبات هیئت امنا.

ب - بررسی و ارائه برنامه و بودجه سالانه به هیئت امنا.

پ -  بررسی و تأیید گزارش سالانه و صورت حسابهای صندوق برای تسلیم به بازرس قانونی.

ت -  رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل جهت طرح در هیئت امنا.

ث- تصویب دستورالعمل‌های مربوط به عملیات صندوق، کارمزد و شرایط کلی قراردادهای عملیاتی، اعتباری و تسهیلاتی صندوق.

ج- ارائه پیشنهاد درخصوص تغییر و یا اصلاح مفاد اساسنامه و یا سایر موارد جهت اتخاذ تصمیم هیئت امنا.

چ - تصمیم‌گیری در زمینه جمعآوری، ساماندهی، مصرف و حسب مورد خرید، فروش، اجاره، رهن، نذورات، هدایا، خیرات، موقوفات و نظایر آن در مورد اموال صندوق.

ح- تصمیمگیری در زمینه فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر احتیاج صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از اخذ مجوز از هیئت امنا و واریز عواید حاصل از آن به حساب صندوق به منظور افزایش سرمایه.

خ - بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق و اصلاحات بعدی آن به پیشنهاد مدیرعامل.

د - بررسی پیشنهاد مدیرعامل در خصوص آییننامههای اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی صندوق و ارایه آن به هیئت امنا برای تصویب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ذ -  نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه، آییننامهها، مقررات و بودجه صندوق.

ر- اتخاذ تصمیم نسبت به بخشودگی و یا اعمال تخفیف درخصوص تمام یا قسمتی از جریمه های قراردادی.

تبصره- هیئت مدیره می‌تواند وظایف و اختیارات موضوع بندهای (ث)، (چ)، (ح) و (ر) این ماده را با حفظ مسئولیت به مدیرعامل تفویض کند.

ماده ۱۴- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار به دعوت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه همواره با رأی موافق اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است که به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت مدیره و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مفاد این اساسنامه، برای مدت چهار سال منصوب میگردد و تا زمانی که تجدید انتخاب مدیرعامل به عمل نیامده باشد در مقام خود باقی خواهد ماند.

تبصره- انتخاب مجدد مدیرعامل برای یک دوره بلامانع است.

ماده ۱۶- مدیرعامل می تواند عضو هیئت مدیره نیز باشد که به عنوان یکی از اعضای موظف خواهد بود.

ماده ۱۷- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

الف - اجرای مصوبات هیئت مدیره و هیئت امنا و انجام کلیه امور قانونی و اداری و اجرایی مطابق برنامه و بودجه مصوب.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه جهت ارایه به هیئت مدیره.

پ- نمایندگی صندوق در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و عمومی و وزارتخانهها و ادارات و سازمانهای دولتی و مؤسسات خصوصی داخلی و بینالمللی و مراجع قضایی، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر.

ت - نصب و عزل مأموران و کارکنان صندوق و تعیین شغل، ترفیع و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت قوانین و در چارچوب آیین‌نامه اداری و استخدامی صندوق.

ث - افتتاح انواع حساب‌های سپرده و سایر حسابهای مشابه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

ج - تهیه آیین نامه های مالی- معاملاتی و اداری و استخدامی و رفاهی صندوق و ارائه آن به هیئت مدیره.

چ - اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای وام، اعتبار و تسهیلات با رعایت خط مشیها و سیاستهای کلی مصوب هیئت امنای صندوق در چارچوب دستورالعمل‌ها و بودجه مصوب.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن اعم از مطالبات معوق، مشکوکالوصول و لاوصول با رعایت مقررات صندوق.

خ - قبول تعهد - ظهرنویسی - پرداخت و واخواست اوراق تجاری و انجام هر نوع معامله (خرید و فروش) و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و واگذاری و اجرای آنها نسبت به فعالیتهای صندوق و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی داخلی و بینالمللی و تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع صندوق و یا مربوط به آن در چارچوب قوانین و مقررات.

د - انجام معاملات قطعی، شرطی، اجاره و استیجار، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و رهن گذاردن اموال صندوق اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن و تخلیه عین مستأجره.

ذ- انتقال و واگذاری اموال یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ر - اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی، کیفری، ثبتی و غیره و انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه‌ی مراجع و دادگاه‌ها و دادسراها و اجراها و در کلیه‌ی مراحل اعم از بدوی، تجدیدنظرخواهی، فرجامی و غیره با حق مصالحه و سازش با رعایت قوانین مربوط، تفویض امضا و اختیار و تعیین وکیل با حق توکیل به غیر به طور مکرر

ز- تأسیس، ادغام و انحلال شعب صندوق در هر نقطه‌ای از کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

ژ- تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق و تغییر و اصلاح عناوین پستهای سازمانی در چارچوب تشکیلات کلان مصوب.

س - انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین و مقررات بر عهده‌ی مدیرعامل قرار می‌گیرد.

ماده ۱۸- مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات را به موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد به هر یک از مدیران و کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

تبصره- نحوه افتتاح حساب و هرگونه دریافت و پرداختها در واحدهای استانی صندوق در آیین‌نامه مالی معاملاتی صندوق تعیین می‌شود.

ماده ۱۹-کلیه‌ اسناد و اوراق مالی، معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر صندوق معتبر است و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است.

تبصره- عضو هیئت مدیره موظف دارنده امضای مجاز می‌تواند بخشی از اختیارات را به موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد به هر یک از مدیران یا کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

ماده ۲۰- انجام وظایف بازرس قانونی(حسابرس) صندوق بر عهده‌ی سازمان حسابرسی است.

ماده ۲۱- وظایف و اختیارات بازرس قانونی (حسابرس) به شرح است:

الف - نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامههای صندوق.

ب - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به حساب‌ها و ترازنامه‌ی سالانه‌ی صندوق با گواهی صحت ارقام و تهیه‌ی گزارش‌های لازم جهت تقدیم به هیئت مدیره و هیئت امنا.

پ - انجام سایر وظایف و تکالیف مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط و ارجاعی هیئت امنا.

تبصره- انجام وظایف بازرس نباید اختلالی در امور جاری صندوق ایجاد نماید ولی می‌تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل یا هیئت مدیره اطلاع دهد.

ماده ۲۲- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

ماده ۲۳- مازاد درآمد بر هزینه و مانده‌ی منابع مالی صندوق ناشی از فعالیتهای صندوق اعم از کارمزد تسهیلات اعطایی، سود حاصل از سپرده‌های بانکی، عواید حاصل از خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت در هر سال مالی با تصویب هیئت امنا حسب مورد به حساب ذخایر یا منابع و یا نهایتاً با رعایت مفاد این اساسنامه به حساب سرمایه صندوق اضافه می‌گردد.

ماده ۲۴- صورت‌های مالی صندوق باید حداقل سی روز قبل از تشکیل جلسه‌ی سالانه‌ی هیئت امنا باید از طریق هیئت مدیره در اختیار بازرس قانونی (حسابرس) صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس قانونی (حسابرس) در قالب یک گزارش توسط هیئت مدیره به هیئت امنا تسلیم گردد.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - نهاد ریاست جمهوری  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  ابلاغ کرده است .

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top