پنج هزار میلیارد تومان ارز مسافرتی فقط در چهار ماه

خبرگو : محاسبات نشان می دهد سیاست اختصاص ارز مسافرتی به نرخ دولتی برای مسافران خارجی به منزله 5هزار میلیارد تومان یارانه است که در شرايط شکاف قابل توجه قیمتی میان ارز رسمی و ارز غیر رسمی با عث ترغیب افراد به سفر های خارجی و دستیابی به پول ارزان شده است.

 به گزارش خبرگوسیاست اعطای ارز مسافرتی به گردشگران خروجی که توسط بانک مرکزی طی سه ماه اخیر اعمال شد با انتقاد شدید همراه شده است. این انتقادات عمدتا بر فشار بر منابع ارزی دولت تاکید می نماید، زیرا ارز مسافرتی با نرخی پایین تر از نرخ واقعی به گردشگران خروجی منطقی نیست. از سوی دیگر، این سیاست برای مسافرانی که طي سال چندین نوبت به سفرهای خارجی می روند نیز محدودیت هایی را ایجاد می کند که ناشی از فقدان همه جانبه نگری در مورد از تخصیصی به مسافران است. این موضوع به دليل غير واقعی بودن نرخ ارز برای مسافرت به برخی از کشورها مثل ترکیه  و مالزی سفری رایگان را به همراه دارد و طبیعی است بسیاری از مسافران را ناگزیر به سفر های ناخواسته ترغیب می کند که  لاجرم جیب هتل داران و کشور های خارجی را پر می نماید. در شرایطی که مبارزه با قاچاق ارز از سوی دولت پیگیری می شود، این سیاست اتخاذ شده، مغایر سیاست اصلی است. در این شرایط کارشناسان و صاحب نظران بر این باورند که تأمین ارز مسافرتی مې بایست با سیاست جدیدی همراه باشد، سیاستی نظیر این که ارز با نرخ بازار دوم به مسافران تخصیص یابد.

اصلاح شده شنبه, 23 تیر 1397 12:01

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top